Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego Food for Body

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Agatę Jakubowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Food for Body Agata Jakubowska” (adres: ul. Żwirki i Wigury 18/4 , 54-621 Wrocław, NIP 894-271-53-70, REGON 021197590 ), zwanego w dalszej części regulaminu „Food for Body”, reprezentowanego przez Agatę Jakubowską.

§2 Definicje

• Catering Food for Body – Agata Jakubowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Food for Body Agata Jakubowska” (adres: ul. Żwirki i Wigury 18/4 , 54-621 Wrocław, NIP 894-271-53-70, REGON 021197590 ), zwana również Usługodawcą,
• Usługa – przygotowanie i dostarczanie przez „catering Food for Body ” posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego,
• Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystający z Usług, zwana także Zamawiającym,
• Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub drogą mailową i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą,
• Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny pod adresem www.foodforbody.pl/zamowienie umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę, poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy i płatności za Usługę,

§3 Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów:
1. Dieta Zbilansowana
(1200 kcal, 1600 kcal, 1800 kcal, 2100kcal, 2500kcal, 3000kcal) – 5 lub 4 daniowa
2. Dieta Wegetariańska
(1200 kcal, 1600 kcal, 1800 kcal, 2100kcal, 2500kcal, 3000kcal) – 5lub 4 daniowa
3. Dieta Sport
(1200 kcal, 1600 kcal, 1800 kcal, 2100kcal, 2500kcal, 3000kcal) – 5 lub 4 daniowa
4. Dieta z ograniczoną ilością glutenu („Dieta Bezglutenowa”)
(1200 kcal, 1600 kcal, 1800 kcal, 2100kcal, 2500kcal, 3000kcal) – 5lub 4 daniowa
5. Dieta bez ryb
(1200 kcal, 1600 kcal, 1800 kcal, 2100kcal, 2500kcal, 3000kcal) – 5 lub 4 daniowa
6. Dieta dla biur
7. (zbilansowana/wegetariańska/bez ryb/z ograniczoną ilością glutenu w kaloryczności 700 kcal, 900 kcal, 1200 kcal, 1400 kcal, 1600 kcal) – 3 posiłki
8. Dieta indywidulana
Kaloryczność i ilość posiłków indywidualnie opracowana przez Dietetyka współpracującego z cateringiem Food for Body.
2. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, umieszczonym wraz z innymi posiłkami wchodzącymi w skład zestawu, w opakowaniu zbiorczym, jakim jest torba papierowa z logo cateringu Food for Body zawierająca kartkę z menu oraz etykietę z imieniem i nazwiskiem Klienta.
3. Ceny poszczególnych Zestawów za wyjątkiem oferty dietetycznej „Dieta indywidualna”, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku cateringu Food for Body („Cennik”), dostępnym pod www.foodforbody.pl/cennik.
4. Cena diety indywidualnej ustalana jest Klientem przed zawarciem umowy.
5. Posiłki przystosowane są do podgrzewania w kuchence mikrofalowej i zapakowane w specjalne plastikowe pojemniki, które przystosowane są do zgrzewania. Pojemniki nie nadają się do podgrzewania w piekarnikach lub piecach. Posiłki należy podgrzewać po usunięciu foli ochronnej.
6. Posiłki po obiorze przez Zamawiającego powinny być przechowywane w temperaturze 2 – 6 °C. Zaleca się, aby posiłki zostały spożyte nie później niż w ciągu 48 godzin od dostarczenia Zamawiającemu.

§4 Złożenie zamówienia

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta, zamierzającego skorzystać z Usług poprzez:
a) Formularz Zamówienia, dostępny pod adresem www.foodforbody.pl/zamowienie
b) wysłanie maila na adres zamówienia: kontakt@foodforbody.pl
2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą spełnienia jednego z poniższych punktów:
1. poprzez złożenie zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego na stronie www.foodforbody.pl/zamowienie i opłacenia wymaganej kwoty za wybraną Usługę,
2. potwierdzenia otrzymania maila przez Zamawiającego z imieniem i nazwiskiem, adresem dostawy, wybraną dietą i kosztem oraz opłaceniem wymaganej kwoty za wybraną Usługę. Złożenie zamówienia drogą mailową oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
3. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 8.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 8.00 oraz w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
4. Poza informacjami wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować catering Food for Body o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji z diety lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia i samopoczucia Zamawiającego w przypadku zatajenia przez niego jakichkolwiek informacji dotyczących jego stanu zdrowia lub przyjmowanych lekarstw.
5. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej – nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Catering Food for Body za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników zamówionej diety.

§5 Warunki korzystania z Formularza Zamówienia

1. Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia jego uzupełniania na stronie www.foodforbody.pl/zamowienie, poprzez wybór rodzaju Usługi i określenie pozostałych warunków świadczenia Usługi spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia.
2. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie www.foodforbody.pl/zamowienie pola „Zamawiam i płacę”, co zobowiązuje Klienta do uiszczenia opłaty za wybrane Usługi.
3. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, miejsce dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, preferowane godziny dostawy spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia oraz danych dotyczących świadczenia Usługi: rodzaj Usługi, ilość, okres i data rozpoczęcia świadczenia Usługi, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
4. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich przeciwwskazaniach i ograniczeniach w spożywaniu jakichkolwiek produktów spożywczych oraz rozpoznanych u niego problemach zdrowotnych, takich jak w szczególności nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, czy alergia pokarmowa. Informacje te należy podać:
a) w przypadku składania Zamówienia drogą mailową – w treści e-maila;
b) w przypadku składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – w rubryce „uwagi dodatkowe”.
5. Zamawiający oświadcza, iż nie zażywa leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie.
6. W razie nieujawnienia w formie przewidzianej niniejszym regulaminem, zatajenia lub pominięcia jakichkolwiek problemów zdrowotnych przez Zamawiającego, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty wywołane spożyciem przedmiotu zamówienia.

§6 Płatność za zamówienie

1. Zamawiający, który złożył zamówienie na co najmniej 4 tygodnie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia otrzyma od cateringu Food for Body rachunek za zamówienie, który Zamawiający jest zobowiązany uregulować w ciągu 3 dni od jego wystawienia poprzez zapłatę na wskazany w rachunku numer konta bankowego. Bezpośrednio po wykonaniu przelewu bankowego Zamawiający jest zobowiązany wysłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres mailowy: kontakt@foodforbody.pl.
2. Zamawiający, który złożył zamówienie poprzez Formularz Zamówienia zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie najpóźniej na jeden dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
a) przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy,
b) płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu tpay.com
3. Za dzień wykonania płatności uważany jest:
a) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt a dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie,
b) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt b dzień otrzymania przez catering Food for Body potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 2 pkt b.
4. Catering Food for Body uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie, przy przekazaniu Zamawiającemu stosownej informacji w tym zakresie drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez catering Food for Body, za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień uznania należności na rachunku bankowym cateringu Food for Body.

§7 Dostawa

1. Dostawa Zamówienia odbywa się codziennie w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, mieszczącym się w przedziale pomiędzy 05:00-08:00.
2. Zamówienia „weekendowe” ( na sobotę i niedzielę) dostarczane są jednorazowo w sobotę, menu w te dni jest takie samo.
3. Teren bezpłatnej dostawy obejmuje granice administracyjne miasta Wrocław. Dostawa poza ten teren jest dodatkowo płatna i ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową z obsługą cateringu Food for Body.
4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia, spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami, nie zgłoszoną do godz.8:00 dnia poprzedzającego dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

§8 Konsultacje dietetyczne i pomiary składu ciała

1. Indywidualne konsultacje z Dietetykiem oraz przygotowanie diety indywidualnej są dodatkowo płatne po uprzednim umówieniu się pod nr telefonu: 737 147 736.
2. Konsultacje odbywają się w wybranym Studiu treningów Personalnych i Masażu Egobody.
3. Pomiary składu ciała i obwodów są wykonywane bezpłatnie po uprzednim umówieniu się pod nr telefonu: 500 111 061.

§9 Zmiana i anulowanie zamówienia

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw, adresu dostawy lub rodzaju wybranej Usługi. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą przesłania przez Klienta do cateringu Food for Body wiadomości mailowej na adres: kontakt@foodforbody.pl lub telefonicznie pod nr 883 635 013 do godziny 8:00 dnia poprzedzającego dostawę zamówienia, którego zmiana dotyczy.
2. W przypadku zmiany adresu dostawy na obszar będący poza granicami administracyjnymi Wrocławia Klient jest zobowiązany uiścić dodatkową opłatę ustaloną z Usługodawcą do godz. 18:00 dnia poprzedzającego dostawę.
3. W przypadku zmiany rodzaju wybranej Usługi na droższą od Usługi opłaconej przez Klienta, Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty wynoszącej różnicę ceny między Usługą opłaconą, a Usługą którą Klient wybrał do godz. 8:00 dnia poprzedzającego dostawę i wysłania potwierdzenia płatności na adres mailowy: kontakt@foodforbody.pl.
4. W przypadku zmiany rodzaju wybranej Usługi na tańszą od Usługi opłaconej przez Klienta, Usługodawca nie zwraca różnicy ceny między Usługą opłaconą, a Usługą którą Klient wybrał.
5. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 8:00 dnia poprzedzającego dostawę, którą chce anulować.
6. W przypadku anulowania Zamówienia przez Klienta, Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji. Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrócenia ekwiwalentu zamówienia w postaci bonów żywieniowych do wykorzystania w firmie „Food for Body Agata Jakubowska”.

§10 Reklamacje

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja winna zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@foodforbody.pl, nie później niż o godz. 8: 00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu otrzymania reklamowanej Usługi.
3. Catering Food for Body ma obowiązek potwierdzić wpłynięcie Reklamacji oraz pisemnie odpowiedzieć na reklamację ze wskazaniem jej uwzględnienia lub nieuwzględnienia.
4. W razie uwzględnienia reklamacji catering Food for Body poinformuje Klienta mailowo o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia i dostawie Zamówienia zgodnego ze zleceniem albo zwrotu ceny uiszczonej za Zamówienie.
5. W razie stwierdzenia przez catering Food for Body, iż reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z Zamówieniem, catering Food for Body poinformuje Klienta drogą mailową o fakcie nieuwzględnienia reklamacji przedstawiając stosowne uzasadnienie.

§11 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu dostaw lub płatności, dodania nowych Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zmiany zostały dokonane zgodnie z przepisami prawa, tj. gdy Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia go o zmianach. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, w szczególności nie będą one miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie Usług.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).